REACH

Zgodnie z planem wdrożeniowym przyjętym w dniu 4 września 2002 r. podczas światowego szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju w Johannesburgu, Unia Europejska postawiła sobie za cel, aby do roku 2020 chemikalia były wytwarzane i stosowane w sposób prowadzący do minimalizacji istotnych negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Mając na uwadze powyższe Unia Europejska w dniu 18 grudnia 2006 r. wprowadziła ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów zwany dalej REACH , którego celem jest ochrona środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach.

Pakiet legislacyjny REACH reguluje rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu. Rozporządzenie określa szczegółowe obowiązki i zobowiązania producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji. Brak rejestracji wiąże się z zakazem produkcji/importu/wprowadzenia do obrotu danej substancji na terytorium Unii Europejskiej.

System REACH opiera się na trzech filarach :

01
Rejestracja

Registration

02
Ocena

Evaluation

03
Udzielanie Zezwoleń w Zakresie Chemikaliów

Authorisation of CHemicals

Najważniejszym elementem wynikającym z treści Rozporządzenia jest zobowiązanie każdego producenta i importera do rejestracji produkowanej lub importowanej substancji. Substancje nie poddane rejestracji nie mogą być wprowadzane na rynek UE.

Z dniem 31.05.2013 r. upłynął termin rejestracji substancji chemicznych produkowanych lub importowanych w ilościach 100 – 1000 ton rocznie.

Wszystkie wyroby DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. są wstępnie bądź w pełni zarejestrowane w systemie REACH. Poniżej znajdują się numery rejestracyjne poszczególnych substancji:

DOX-1

01-2119474682-31-0002

DEHA

01-2119962470-39-0001

SEHA

05-2114483947-28-0000

DOX-S

17-2119911365-43-0000