Skip to main content

01

Odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego

Na każdym etapie procesu pracujemy nad zredukowaniem wpływu naszej działalności na środowisko. Śledzimy postęp w tym zakresie poprzez cykliczne raportowanie kluczowych wskaźników środowiskowych.

Strategia DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. koncentruje się na rozwoju technologicznym i optymalizacji produkcji stawiając za priorytet symbiozę ze środowiskiem naturalnym. Wraz z nieustannym rozwojem nasze produkty są coraz lepsze i konkurencyjne, stawiając firmę na pozycji światowego lidera.

Instalacja produkcyjna w odniesieniu do wskaźników emisji do powietrza, zużycia wody, energii i podstawowych surowców, spełnia wymagania BAT – Najlepszej Dostępnej Techniki – NDT (BAT – Best Available Technique, ewentualnie: BATNEEC – Best Available Technique Not Exceeding Economically Justified Costs). Spółka działa zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością EN-ISO 9001:2008, a także stosuje właściwe metody zapewnienia bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi i zabezpieczenia środowiska przed potencjalnymi skutkami awarii.

DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. równomiernym stopniu realizuje zadania proekologiczne związane z poszczególnymi komponentami środowiska:

Powietrze

Wszystkie zbiorniki magazynowe i aparaty posiadają wewnątrz atmosferę
azotu. Odgazy (emisje) ze wszystkich urządzeń oraz ze zbiorników magazynowych są kierowane najpierw poprzez skolektorowany układ rurociągów do systemu wymrażającego, gdzie w temperaturze -40°C następuje skroplenie większości substancji lotnych znajdujących się w odgazach. Po wymrożeniu, odgazy trafiają do skrubera, składającego się z dwóch zbiorników pionowych, w których poprzez system dysz rozpylany jest wodny roztwór kwasu siarkowego i wody.

W wyniku pochłaniania powstają rozpuszczalne w wodzie sole amin. Zarówno aminy wykroplone w wymrażaczu jak i związane chemicznie w skruberze poddaje się oczyszczaniu i wykorzystuje ponownie w procesie produkcyjnym . Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na odzyskanie surowców z odgazów w postaci amin, a także eliminuje ich emisję do powietrza. Oczyszczony azot opuszczający instalację jest kontrolowany na zawartość substancji organicznych w Laboratorium Kontroli Jakości DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. oraz akredytowanych laboratoriach zewnętrznych.

Wody procesowe

Wszystkie wody procesowe poddawane są oczyszczaniu w instalacji Fentona. Metoda Fentona, jako jedna ze skuteczniejszych i dosyć tanich metod utylizacji różnego rodzaju odpadów, wykorzystuje wysoki potencjał utleniający rodników hydroksylowych, które tworzą się z nadtlenku wodoru w obecności niektórych katalizatorów. W trakcie procesu utylizowane odpady organiczne rozkładają się do dwutlenku węgla, wody i azotu. W procesie utylizacji wód procesowych ChZT obniża się do 300 – 500 mg O2/L.

Największe zalety metody to:

  • niska temperatura prowadzenia procesu (ok. 70°C) a więc i małe zużycie energii,
  • otrzymywane ścieki nie zawierają substancji niebezpiecznych i są łatwo degradowalne w oczyszczalniach biologicznych.

Niewątpliwą wadą tej metody jest wysoka korozyjność środowiska, w związku z tym do wykonania reaktora użyto specjalnych materiałów odpornych na korozję. Oczyszczone ścieki procesowe i bytowe przesyłane są do biologicznej oczyszczalni ścieków.

Wody deszczowe

Wody opadowe i roztopowe z dachów i niezabudowanego terenu zakładu ujmowane są siecią analizacji deszczowej i kierowane do basenu retencyjnego a następnie, poprzez roślinną oczyszczalnię ścieków opadowych zlokalizowaną w południowo-wschodniej części działki DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. do zbiornika bezodpływowego.

Na poniższych fotografiach przedstawiono widok na oczyszczalnię i zbiornik bezodpływowy.

W celu zmniejszenia zużycia wody na wszystkich instalacjach stosuje się zamknięte obiegi wody chłodzącej. Zakład wykorzystuje też własne źródła energii oraz cały czas modernizuje instalacje i procesy przez co w każdym kolejnym roku obniża zużycie gazu ziemnego i energii elektrycznej.

DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. postępuje zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o odpadach, dodatkowo Spółka wdrożyła własny Program Gospodarki Odpadami, który nakłada na personel obowiązek corocznego zwiększania współczynnika odzysku i recyklingu.

02

Fenton

Na każdym etapie procesu pracujemy nad zredukowaniem wpływu naszej działalności na środowisko. Śledzimy postęp w tym zakresie poprzez cykliczne raportowanie kluczowych wskaźników środowiskowych.

Firma DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. jest producentem antyutleniaczy aminowych. W procesie produkcyjnym powstają wody procesowe, które posiadają dosyć duży ładunek zanieczyszczeń organicznych. Do ich oczyszczenia wykorzystano metodę Fentona, która polega na utlenianiu związków organicznych znajdujących się w środowisku wodnym do dwutlenku węgla i wody. Proces utleniania biegnie w reaktorze bezciśnieniowym, w bardzo łagodnych warunkach, w temperaturze ok. 70 stopni Celsjusza. Utleniaczem stosowanym w tym procesie jest nadtlenek wodoru, który w obecności odpowiednich katalizatorów rozkłada się do rodników hydroksylowych – cząsteczek o bardzo wysokim potencjale utleniającym. Największe zalety tej metody to jej niezwykła skuteczność, łagodne warunki prowadzenia oraz dosyć niskie koszty.

Nasza firma projektowała i wykonywała także chemiczne oczyszczalnie ścieków dla przemysłu spożywczego, oparte na procesach koagulacji, flokulacji i flotacji. Tutaj nadtlenek wodoru również znalazł zastosowanie, tym razem jako biocyd zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych oraz jako źródło gazowego tlenu wspomagającego proces flotacji.

Każdy z w.w. procesów był w całości zaprojektowany i zrealizowany przez naszą firmę.

03

Pozwolenie zintegrowane

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. dot. rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości instalacja do produkcji antyutleniaczy aminowych eksploatowana przez DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. zalicza się do instalacji, których funkcjonowanie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Działając w myśl powyższej ustawy prowadzący instalacje zobowiązany jest uzyskać pozwolenie zintegrowane, definiujące wszystkie znaczące aspekty wpływu na środowisko (pobór wody, odprowadzenie ścieków, emisje do powietrza, hałas, powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, ograniczanie skutków awarii przemysłowej) w zakresie określonym w ustawie. Instalacje tego typu muszą realizować przesłankę najlepszej dostępnej techniki (ang. best available technique – BAT), a ich eksploatacja nie może spowodować pogorszenia jakości środowiska oraz naruszania tzw. granicznych wielkości emisyjnych.

DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. uzyskał niniejsze pozwolenie, nakreślone są w nim poszczególne parametry:
  • wielkość emisji gazów wprowadzanych do powietrza z instalacji,
  •  dopuszczalny poziom hałasu,
  • warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach,
  • warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji,
  • warunki poboru wód (na zasadach określonych w przepisach ustawy – Prawo wodne).

04

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne to akt administracyjny mający formę szczególnego rodzaju decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 182. Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. i art. 122 ust .1 pkt 10 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2005 r. Nr 239 , poz. 2019 z późn. zm.) Pozwolenie wodno-prawne jest instrumentem formalno-prawnym pozwalającym uprawnionym organom administracji publicznej na definiowanie warunków korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych a także prowadzenie kontroli w tym zakresie. Celem prowadzenia systemu pozwoleń jest racjonalizacja korzystania z wód, ograniczanie zanieczyszczenia wód oraz zapewnienie ich właściwej jakości oraz zależnych od nich ekosystemów wodnych poprzez określanie sposobów wykorzystywania wód, w tym w szczególności ilości wody pobieranej oraz ilości substancji wprowadzanych (ścieków) do wód a także do gruntów.

DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. dostosowując się do obowiązujących przepisów, a także traktując zagadnienia ochrony środowiska naturalnego jako sprawy nadrzędne ma w posiadaniu niniejszy dokument.

Close Menu

Nasza strona internetowa wykorzystuje małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”), a tym samym gromadzi informacje o Twojej wizycie w celu poprawnego działania, ulepszenia naszej witryny (poprzez analizę), wyświetlania treści w mediach społecznościowych i ewentualnie odpowiednich reklam. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Polityka prywatności.

Ustawienia ciasteczek

Poniżej możesz wybrać, na jakie rodzaje plików cookie zezwalasz na tej stronie. Kliknij przycisk „Zapisz ustawienia”, aby zapamiętać swój wybór.

NiezbędneNasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są konieczne, aby nasza strona internetowa działała poprawnie.

AnalityczneNasza strona internetowa wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i optymalizację jej działania.

SpołecznościoweNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takich jak YouTube czy FaceBook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweNasza strona internetowa umieszcza reklamowe pliki cookie, aby wyświetlać reklamy stron trzecich w oparciu o Twoje zainteresowania. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

PozostałeNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.