Skip to main content
Kategoria

Produkty

DOX-2

R = H lub CH3

DOX-2

(Mieszanina Diarylo-p-fenylenodiamin)

ANTYOZONANT DOX – 2 jest silnym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu wielu naturalnych i sztucznych elastomerów.
Pobierz specyfikację techniczną dla DOX-2

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Mieszanina Diarylo-p-fenylenodiamin
Wzór chemiczny: R2C6H3NHC6H4NHC6H3R2, R = H lub CH3
Numer CAS: 68953-83-3
Numer WE: 273-226-2

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20o C: Czarno-brązowy, półstały
Masa cząsteczkowa: ~300 g / mol
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Rozpuszczalniki organiczne: Rozpuszczalny w acetonie, toluenie, ksylenie
Temperatura topnienia: 50 ÷ 70o C
Temperatura rozkładu: > 200o C
Gęstość w 20o C: 1,00 ÷ 1,20 g / cm3

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Gęstość w 25o C g / cm3 1,000 1,200 DJCHEM-401/00 ISO 758:1976
2 Lepkość w 50o C mPa•s - 3000 DJCHEM-212/00
3 Lepkość w 70o C mPa•s - 250 DJCHEM-212/00
4 Składniki aktywne % wag. 85,0 - DJCHEM-210/04 (GC)

ZASTOSOWANIE

 • ANTYOZONANT DOX – 2 jest silnym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu wielu naturalnych i sztucznych elastomerów.
 • ANTYOZONANT DOX – 2 jest szeroko używany jako stabilizator dla emulsji barwiącej SBR. Nawet najniższe pH występujące podczas koagulacji kałczuku nie uszkadza go, dostarcza on także doskonałej ochrony podczas suszenia, przechowywania oraz wytwarzania SBR.

Oznaczenia

Bezpieczeństwo i posługiwanie się:

 • Zgodnie z zarządzeniami EEC, praktycznie nie szkodliwy podczas połknięcia.
 • Ostra ustna toksyczność: LD 50 (szczur) 4 g/kg
 • Praktycznie nieszkodliwe podczas wchłonięcia przez skórę,
 • ANTYOZONANT DOX – 2 może być użyty do produktów przeznaczonych do kontaktu z pożywieniem zgodnie z przepisami FDA 175.105 (Lepkość) i 177.2600 ( Wyroby kauczukowe przeznaczone do ponownego użycia).
 • Przepisy transportowe: DOX-2 jest klasyfikowany jako bezpieczny.

Pakowanie:

 • Beczki metalowe, 200 kg netto lub isokontener – cysterna
 • Okres przechowywania: 6 miesięcy, jeśli przechowywało się nie otwarte oryginalne pojemniki w normalnych warunkach.
 • Jeśli materiał przechowywany jest luzem przez dłuższy czas, zaleca się, aby temperatura cystern utrzymywała się na poziomie ok. 60 oC, jako że ANTYOZONANT DOX-2 może ulec rozkładowi jeśli jest poddawany wysokim temperaturom przez dłuższy okres czasu.

DO POBRANIA

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

THT

C4H8 S

THT

Tetrahydrotiofen

Nawaniacz do gazu, ciecz bezbarwna o nieprzyjemnym, penetrującym zapachu.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Tetrahydrotiofen, (Czterowodorotiofen, Scentinel T)
Wzór chemiczny: C4H8 S
Numer CAS: 110-01-0
Numer WE: 203-728-9

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20o C: Ciecz bezbarwna o nieprzyjemnym, penetrującym zapachu
Masa cząsteczkowa: 88,17 g / mol
Prężność par w 20oC: 20 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Temperatura wrzenia: 119 ÷ 123o C
Temperatura zapłonu: 15o C
Temperatura topnienia: -96o C
Gęstość w 20o C: 0,999 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość THT % wag 99,0 - DJCHEM-240/03 (GC)
2 Wyglądo C - Przezroczysty bez wtąceń Wizualna

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

TEA TRIETYLOAMINA

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Trietyloamina
Wzór chemiczny: (C2H5)3N
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE: 204-469-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna o zapachu amoniaku
Masa cząsteczkowa: 101,19 g / mol
Prężność par w 20o C: 69 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nieograniczona poniżej 18o C
Temperatura wrzenia: 89,5o C
Temperatura zapłonu: -11o C
Temperatura topnienia: -115o C
Gęstość w 20o C: 0,73 g / cm3
Gęstość par względem powietrza: 4,2

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Stężenie TEA w części organicznej % wag. 99,3 - DJCHEM-001/04 (GC)
3 Kolor APHA - 20 DJCHEM-204/04; ISO 6271:1997

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

SEHA-34

 (C2H4SO3Na)2-N-OH

SEHA 34

 Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego)

Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego),(C2H4SO3Na)2-N-OH.
Wysoko-efektywny antyutleniacz, wykorzystywany jako wywoływacz w fotografii kolorowej, w szczególności w fotografii satelitarnej

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego)
Wzór chemiczny: (C2H4SO3Na)2-N-OH
Numer CAS: 133986-51-3
Numer WE: 

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz lekko-żółta do żółto-brązowej
Masa cząsteczkowa: 293,2 g / mol
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 50 %
Temperatura krzepnięcia: -15o C
Gęstość w 20o C: 1,32 ± 0,05 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość SEHA % wag. 32,0 36,0 DJCHEM-230/02
2 pH w 20o C - 8,0 11,0 Pehametr
3 Gęstość w 20o C g / cm3 1,27 1,37 PN-92/C-04504; ISO 758:1976
4 Wygląd - Przezroczysty bez wtąceń Wizualna

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

DEHA-AN

(C2H5)2NOH

DEHA ANHYDROUS

(N,N-Dietylohydroksyloamina)

Środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery w układach destylacyjnych monomerów (styren, butadien).Wywoływacz w fotografii kolorowej i rentgenowskiej. Produkt stabilizujący barwę w paliwach podczas magazynowania. Antyutleniacz dla PVC i silikonów.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: N,N-Dietylohydroksyloamina Anhydrous
Wzór chemiczny: (C2H5)2NOH
Numer CAS: 3710-84-7
Numer WE: 223-055-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna do lekko-żółtej
Masa cząsteczkowa: 89,1 g / mol
Prężność par w 25o C: 6,7 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 35 % i powyżej 85 %
Początkowa temperatura wrzenia: 134o C (rozkład)
Temperatura zapłonu: 50o C
Temperatura krzepnięcia: -9o C
Gęstość w 20o C: 0,870 ± 0,005 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość DEHA % wag. 99,0 - DJCHEM-201/00 (Titracja); DJCHEM-203/04 (GC)
2 Zawartość DEA % wag. - 0,1 DJCHEM-203/04 (GC)
3 Zawartość wody % wag. - 1,0 DJCHEM-201/00 (Titracja)
4 Gęstość w 20o C g / cm3 0,865 0,875 PN-92/C-04504 ISO 758:1976
5 Separacja faz < 20o C % - 0 Wizualna
6 Kolor APHA - 30 DJCHEM-204/04 ISO 6271:1997
7 Wygląd - Przezroczysty bez wtrąceń Wizualna

ZASTOSOWANIE

 • Antyutleniacz i stoper polimeryzacji do produkcji kauczuków butadienowo-styrenowych i akrylonitrylowych.
 • Dla układów destylacyjnych wielkotonażowych monomerów (np. styrenu, butadienu), jako środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery tzw. popcornu.
 • Aktywny preparat ochronny przed korozją i osadzaniem się kamienia kotłowego w systemach ciepłowniczych oraz jako skuteczny reduktor tlenu z wody w energetyce zawodowej.
 • Szybko sprawny wywoływacz w fotografii kolorowej oraz do fotografii rentgenowskiej.
 • Preparat pasywujący średnie i ciężkie paliwa w rafineriach przed procesami utleniania w czasie magazynowania.

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

DEHA-85

(C2H5)2NOH

DEHA 85

(N,N-Dietylohydroksyloamina) – (zawartość wody – max. 15 %)

Środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery w układach destylacyjnych monomerów (styren, butadien).Wywoływacz w fotografii kolorowej i rentgenowskiej. Produkt stabilizujący barwę w paliwach podczas magazynowania. Antyutleniacz dla PVC i silikonów.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: N,N-Dietylohydroksyloamina 85
Wzór chemiczny: (C2H5)2NOH
Numer CAS: 3710-84-7
Numer WE: 223-055-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna do lekko-żółtej
Masa cząsteczkowa: 89,1 g / mol
Prężność par w 25o C: 43 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 35 % i powyżej 85 %
Początkowa temperatura wrzenia: 95o C
Temperatura zapłonu: 46o C
Temperatura krzepnięcia: -16o C
Gęstość w 20o C: 0,900 ± 0,005 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość DEHA % wag. 85,0 - DJCHEM-201/00 (Titracja); DJCHEM-203/04 (GC)
2 Zawartość DEA % wag. - 0,2 DJCHEM-203/04 (GC)
3 Gęstość w 20o C g / cm3 0,895 0,905 PN-92/C-04504 ISO 758:1976
4 Separacja faz < 20o C % - 0,5 Wizualna
5 Kolor APHA - 30 DJCHEM-204/04 ISO 6271:1997
6 Wygląd - Przezroczysty bez wtąceń Wizualna

ZASTOSOWANIE

 • Antyutleniacz i stoper polimeryzacji do produkcji kauczuków butadienowo-styrenowych i akrylonitrylowych.
 • Dla układów destylacyjnych wielkotonażowych monomerów (np. styrenu, butadienu), jako środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery tzw. popcornu.
 • Aktywny preparat ochronny przed korozją i osadzaniem się kamienia kotłowego w systemach ciepłowniczych oraz jako skuteczny reduktor tlenu z wody w energetyce zawodowej.
 • Szybko sprawny wywoływacz w fotografii kolorowej oraz do fotografii rentgenowskiej.
 • Preparat pasywujący średnie i ciężkie paliwa w rafineriach przed procesami utleniania w czasie magazynowania.

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

DOX-S

DOX-S

DOX-S

(Mieszanina 6PPD i produktów reakcji 6PPD ze styrenem)

Antyozonant i antyutleniacz używany w kauczukach naturalnych i sztucznych, w oponach oraz w wyrobach kauczukowych.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Mieszanina 6PPD i produktów reakcji 6PPD ze styrenem
Wzór chemiczny: N-(1,3-dimetylobutylo)-N’-fenylo-p-fenylenodiamina wraz z produktami styrenowania: N-(x-[α-metylobenzylo]fenylo)-N’-(1,3-dimetylobutylo)-pfenylenodiamina (x=2 lub 3 lub 4)
Numer CAS dla 6PPD: 793-24-8
Numer CAS dla produktów styrenowania: brak

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20oC: brązowa, lepka ciecz
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Rozpuszczalniki organiczne: Rozpuszczalny w acetonie, toluenie, ksylenie
Temperatura rozkładu: > 200o C
Gęstość w 20o C: 0,9 ÷ 1,1 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Gęstość w 20o C g / cm3 0,9 1,1 ISO 758:1976
2 Lepkość w 50o C mPa•s - 250 DJCHEM-212/00
3 Zawartość 6PPD % wag. 58,0 62,0 DJCHEM-210/04(GC)
4 Zawartość produktów strenowania 6PPD % wag. 38,0 42,0 DJCHEM-210/04 (GC)
5 Części nierozpuszczalne w acetonie % wag. - 0,5 DJCHEM-211/01

ZASTOSOWANIE

 • DOX-S jest używany w oponach oraz w wyrobach wykonanych z kauczuku np. w taśmach przenośnych, o-ringi, wężach, podkładkach, uszczelkach, piórach wycieraczek, w celu zapewnienia długotrwałej ochrony.
 • DOX-S jest trwałym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu przy wielokrotnym zgniataniu dla wielu naturalnych i syntetycznych elastomerów.
 • DOX-S , w porównaniu do innych p-fenylenodwuamin, z uwagi na zawartość dodatkowych podstawników alkiloaromatycznych w strukturze 6PPD jest mniej podatny na migrację oraz wymywanie z produktów, w których skład wchodzi.

Oznaczenia

Dodatkowe informacje:

 • Przepisy transportowe: UN 3082, 9, III.

Pakowanie:

 • Beczki metalowe 200 L lub autocysterna.
 • Okres przechowywania minimum 2 lata dla produktu przechowywanego w oryginalnych opakowaniach.

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

DOX-1

R = H lub CH3

DOX-1

 (Mieszanina N,N’-Diarylo-p-fenylenodiamin (DAPD))

Antyozonant i antyutleniacz używany w kauczukach naturalnych i sztucznych, w oponach oraz w wyrobach kauczukowych (taśmy przenośne, węże, podkładki, pióra wycieraczek, uszczelki).

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Mieszanina Diarylo-p-fenylenodiamin (DAPD)
Wzór chemiczny: RC6H4NHC6H4NHC6H4R, R = H lub CH3
Numer CAS: 68953-84-4
Numer WE: 273-227-8

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20o C: Szaro-brązowe granulki
Masa cząsteczkowa: ~274 g / mol
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Rozpuszczalniki organiczne: Rozpuszczalny w acetonie, toluenie, ksylenie
Temperatura topnienia: 87 ÷ 105o C
Temperatura rozkładu: > 200o C
Gęstość w 20o C: 1,00 ÷ 1,20 g / cm3

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Temperatura topnienia o C 88 105 ASTM D 1519
2 Ubytek masy w 60o C % wag. - 0,5 DJCHEM-213/00
3 Zawartość żelaza ppm - 750 DJCHEM-214/04
4 Składniki aktywne % wag. 85,0 - DJCHEM-210/04 (GC)
5 Difenylo-p-fenylenodiamina % wag. 19,0 30,0 DJCHEM-210/04 (GC)
6 Ditolylo-p-fenylenodiamina % wag. 15,0 26,0 DJCHEM-210/04 (GC)
7 Fenylotolylo-p-fenylenodiami % wag. 40,0 46,0 DJCHEM-210/04 (GC)

ZASTOSOWANIE

 

 • DOX-1 (DAPD) jest używany w oponach oraz w wyrobach wykonanych z kauczuku np. w taśmach przenośnych, o-ringi, wężach, podkładkach, uszczelkach, piórach wycieraczek, w celu zapewnienia długotrwałej ochrony.
 • DOX-1 (DAPD) jest trwałym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu przy wielokrotnym zgniataniu dla wielu naturalnych i syntetycznych elastomerów. Jest to szczególnie silny antyozonant dla polichloroprenu.
 • DOX-1 (DAPD) , w porównaniu do innych p-fenylenodwuamin ma najniższy wpływ na przedwczesną wulkanizację i stopień wulkanizacji składników bazujących na naturalnym kauczuku , SBR, polibutadienu, polichloroprenu.
 • DOX-1 (DAPD) jest najmniej barwiącą p-fenylenodwuaminą dostępną na rynku.

Oznaczenia

Bezpieczeństwo i posługiwanie się:

 • Według przepisów EWG, praktycznie nie szkodliwy w przypadku połknięcia
 • Ostra ustna toksyczność LD 50 (szczur) 4 g/kg.
 • Nie podrażnienia skóry ani oczu w normalnych warunkach produkcyjnych.
 • Nie zanotowano przypadków podrażniania skóry ludzkiej.
 • DOX-1 (DAPD) może być także używany do artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z normami FDA 175.105 (spoiwa) i 177.2600 (produkty gumowe).
 • Przepisy transportowe: UN 3077, 9, III.

Pakowanie:

 • Worki 25 kg lub Big-bagi 1000 kg.
 • Okres przechowywania minimum 2 lata jeżeli były przechowywane w oryginalnych opakowaniach.

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość
Close Menu

Nasza strona internetowa wykorzystuje małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”), a tym samym gromadzi informacje o Twojej wizycie w celu poprawnego działania, ulepszenia naszej witryny (poprzez analizę), wyświetlania treści w mediach społecznościowych i ewentualnie odpowiednich reklam. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Polityka prywatności.

Ustawienia ciasteczek

Poniżej możesz wybrać, na jakie rodzaje plików cookie zezwalasz na tej stronie. Kliknij przycisk „Zapisz ustawienia”, aby zapamiętać swój wybór.

NiezbędneNasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są konieczne, aby nasza strona internetowa działała poprawnie.

AnalityczneNasza strona internetowa wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i optymalizację jej działania.

SpołecznościoweNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takich jak YouTube czy FaceBook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweNasza strona internetowa umieszcza reklamowe pliki cookie, aby wyświetlać reklamy stron trzecich w oparciu o Twoje zainteresowania. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

PozostałeNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.