Skip to main content
Kategoria

CERTYFIKAT ISO 45001:2018

Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem

Safety system certificate ISO

wydany przez LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o

W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. spełnia wymagania normy
PN-EN ISO 45001:2018 w zakresie działalności związanej z produkcją, analizami i sprzedażą komponentów chemicznych.

ECOVADIS

W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji, Firma DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. uzyskała w 2022 roku status srebrnego medalisty na platformie ECOVADIS.

Dalsze działania w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego pozwoliły Firmie DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. uzyskać w 2023 roku złoty medal ECOVADIS.

DOX-2

R = H lub CH3

DOX-2

(Mieszanina Diarylo-p-fenylenodiamin)

ANTYOZONANT DOX – 2 jest silnym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu wielu naturalnych i sztucznych elastomerów.
Pobierz specyfikację techniczną dla DOX-2

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Mieszanina Diarylo-p-fenylenodiamin
Wzór chemiczny: R2C6H3NHC6H4NHC6H3R2, R = H lub CH3
Numer CAS: 68953-83-3
Numer WE: 273-226-2

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20o C: Czarno-brązowy, półstały
Masa cząsteczkowa: ~300 g / mol
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Rozpuszczalniki organiczne: Rozpuszczalny w acetonie, toluenie, ksylenie
Temperatura topnienia: 50 ÷ 70o C
Temperatura rozkładu: > 200o C
Gęstość w 20o C: 1,00 ÷ 1,20 g / cm3

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Gęstość w 25o C g / cm3 1,000 1,200 DJCHEM-401/00 ISO 758:1976
2 Lepkość w 50o C mPa•s - 3000 DJCHEM-212/00
3 Lepkość w 70o C mPa•s - 250 DJCHEM-212/00
4 Składniki aktywne % wag. 85,0 - DJCHEM-210/04 (GC)

ZASTOSOWANIE

 • ANTYOZONANT DOX – 2 jest silnym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu wielu naturalnych i sztucznych elastomerów.
 • ANTYOZONANT DOX – 2 jest szeroko używany jako stabilizator dla emulsji barwiącej SBR. Nawet najniższe pH występujące podczas koagulacji kałczuku nie uszkadza go, dostarcza on także doskonałej ochrony podczas suszenia, przechowywania oraz wytwarzania SBR.

Oznaczenia

Bezpieczeństwo i posługiwanie się:

 • Zgodnie z zarządzeniami EEC, praktycznie nie szkodliwy podczas połknięcia.
 • Ostra ustna toksyczność: LD 50 (szczur) 4 g/kg
 • Praktycznie nieszkodliwe podczas wchłonięcia przez skórę,
 • ANTYOZONANT DOX – 2 może być użyty do produktów przeznaczonych do kontaktu z pożywieniem zgodnie z przepisami FDA 175.105 (Lepkość) i 177.2600 ( Wyroby kauczukowe przeznaczone do ponownego użycia).
 • Przepisy transportowe: DOX-2 jest klasyfikowany jako bezpieczny.

Pakowanie:

 • Beczki metalowe, 200 kg netto lub isokontener – cysterna
 • Okres przechowywania: 6 miesięcy, jeśli przechowywało się nie otwarte oryginalne pojemniki w normalnych warunkach.
 • Jeśli materiał przechowywany jest luzem przez dłuższy czas, zaleca się, aby temperatura cystern utrzymywała się na poziomie ok. 60 oC, jako że ANTYOZONANT DOX-2 może ulec rozkładowi jeśli jest poddawany wysokim temperaturom przez dłuższy okres czasu.

DO POBRANIA

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Mając na uwadze potrzeby naszych klientów i partnerów udostępniliśmy sekcję „Materiały do pobrania”. W sekcji tej mogą Państwo pobrać karty charakterystyk naszych produktów (dostępne w wielu językach), a także specyfikacje techniczne dotyczące produktów oferowanych od 2007 roku.

Nazwa
DEHA-85 TDS
DEHA 85, Produkty, TDS 131 pobrań
1.0 3 maja 2023
DEHA-ANHYDROUS TDS
Produkty, DEHA AN, TDS 118 pobrań
1.0 3 maja 2023
DOX-1 TDS
Produkty, DOX-1, TDS 149 pobrań
1.0 3 maja 2023
DOX-S TDS
Produkty, DOX-S, TDS 81 pobrań
1.0 3 maja 2023
SEHA TDS
Produkty, SEHA, TDS 47 pobrań
1.0 3 maja 2023
TEA TDS
Produkty, TEA, TDS 64 pobrań
1.0 3 maja 2023
THT TDS
Produkty, THT, TDS 125 pobrań
1.0 3 maja 2023

THT

C4H8 S

THT

Tetrahydrotiofen

Nawaniacz do gazu, ciecz bezbarwna o nieprzyjemnym, penetrującym zapachu.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Tetrahydrotiofen, (Czterowodorotiofen, Scentinel T)
Wzór chemiczny: C4H8 S
Numer CAS: 110-01-0
Numer WE: 203-728-9

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20o C: Ciecz bezbarwna o nieprzyjemnym, penetrującym zapachu
Masa cząsteczkowa: 88,17 g / mol
Prężność par w 20oC: 20 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Temperatura wrzenia: 119 ÷ 123o C
Temperatura zapłonu: 15o C
Temperatura topnienia: -96o C
Gęstość w 20o C: 0,999 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość THT % wag 99,0 - DJCHEM-240/03 (GC)
2 Wyglądo C - Przezroczysty bez wtąceń Wizualna

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

TEA TRIETYLOAMINA

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Trietyloamina
Wzór chemiczny: (C2H5)3N
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE: 204-469-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna o zapachu amoniaku
Masa cząsteczkowa: 101,19 g / mol
Prężność par w 20o C: 69 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nieograniczona poniżej 18o C
Temperatura wrzenia: 89,5o C
Temperatura zapłonu: -11o C
Temperatura topnienia: -115o C
Gęstość w 20o C: 0,73 g / cm3
Gęstość par względem powietrza: 4,2

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Stężenie TEA w części organicznej % wag. 99,3 - DJCHEM-001/04 (GC)
3 Kolor APHA - 20 DJCHEM-204/04; ISO 6271:1997

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

SEHA-34

 (C2H4SO3Na)2-N-OH

SEHA 34

 Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego)

Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego),(C2H4SO3Na)2-N-OH.
Wysoko-efektywny antyutleniacz, wykorzystywany jako wywoływacz w fotografii kolorowej, w szczególności w fotografii satelitarnej

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego)
Wzór chemiczny: (C2H4SO3Na)2-N-OH
Numer CAS: 133986-51-3
Numer WE: 

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz lekko-żółta do żółto-brązowej
Masa cząsteczkowa: 293,2 g / mol
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 50 %
Temperatura krzepnięcia: -15o C
Gęstość w 20o C: 1,32 ± 0,05 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość SEHA % wag. 32,0 36,0 DJCHEM-230/02
2 pH w 20o C - 8,0 11,0 Pehametr
3 Gęstość w 20o C g / cm3 1,27 1,37 PN-92/C-04504; ISO 758:1976
4 Wygląd - Przezroczysty bez wtąceń Wizualna

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

DEHA-AN

(C2H5)2NOH

DEHA ANHYDROUS

(N,N-Dietylohydroksyloamina)

Środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery w układach destylacyjnych monomerów (styren, butadien).Wywoływacz w fotografii kolorowej i rentgenowskiej. Produkt stabilizujący barwę w paliwach podczas magazynowania. Antyutleniacz dla PVC i silikonów.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: N,N-Dietylohydroksyloamina Anhydrous
Wzór chemiczny: (C2H5)2NOH
Numer CAS: 3710-84-7
Numer WE: 223-055-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna do lekko-żółtej
Masa cząsteczkowa: 89,1 g / mol
Prężność par w 25o C: 6,7 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 35 % i powyżej 85 %
Początkowa temperatura wrzenia: 134o C (rozkład)
Temperatura zapłonu: 50o C
Temperatura krzepnięcia: -9o C
Gęstość w 20o C: 0,870 ± 0,005 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość DEHA % wag. 99,0 - DJCHEM-201/00 (Titracja); DJCHEM-203/04 (GC)
2 Zawartość DEA % wag. - 0,1 DJCHEM-203/04 (GC)
3 Zawartość wody % wag. - 1,0 DJCHEM-201/00 (Titracja)
4 Gęstość w 20o C g / cm3 0,865 0,875 PN-92/C-04504 ISO 758:1976
5 Separacja faz < 20o C % - 0 Wizualna
6 Kolor APHA - 30 DJCHEM-204/04 ISO 6271:1997
7 Wygląd - Przezroczysty bez wtrąceń Wizualna

ZASTOSOWANIE

 • Antyutleniacz i stoper polimeryzacji do produkcji kauczuków butadienowo-styrenowych i akrylonitrylowych.
 • Dla układów destylacyjnych wielkotonażowych monomerów (np. styrenu, butadienu), jako środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery tzw. popcornu.
 • Aktywny preparat ochronny przed korozją i osadzaniem się kamienia kotłowego w systemach ciepłowniczych oraz jako skuteczny reduktor tlenu z wody w energetyce zawodowej.
 • Szybko sprawny wywoływacz w fotografii kolorowej oraz do fotografii rentgenowskiej.
 • Preparat pasywujący średnie i ciężkie paliwa w rafineriach przed procesami utleniania w czasie magazynowania.

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

DEHA-85

(C2H5)2NOH

DEHA 85

(N,N-Dietylohydroksyloamina) – (zawartość wody – max. 15 %)

Środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery w układach destylacyjnych monomerów (styren, butadien).Wywoływacz w fotografii kolorowej i rentgenowskiej. Produkt stabilizujący barwę w paliwach podczas magazynowania. Antyutleniacz dla PVC i silikonów.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: N,N-Dietylohydroksyloamina 85
Wzór chemiczny: (C2H5)2NOH
Numer CAS: 3710-84-7
Numer WE: 223-055-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna do lekko-żółtej
Masa cząsteczkowa: 89,1 g / mol
Prężność par w 25o C: 43 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 35 % i powyżej 85 %
Początkowa temperatura wrzenia: 95o C
Temperatura zapłonu: 46o C
Temperatura krzepnięcia: -16o C
Gęstość w 20o C: 0,900 ± 0,005 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość DEHA % wag. 85,0 - DJCHEM-201/00 (Titracja); DJCHEM-203/04 (GC)
2 Zawartość DEA % wag. - 0,2 DJCHEM-203/04 (GC)
3 Gęstość w 20o C g / cm3 0,895 0,905 PN-92/C-04504 ISO 758:1976
4 Separacja faz < 20o C % - 0,5 Wizualna
5 Kolor APHA - 30 DJCHEM-204/04 ISO 6271:1997
6 Wygląd - Przezroczysty bez wtąceń Wizualna

ZASTOSOWANIE

 • Antyutleniacz i stoper polimeryzacji do produkcji kauczuków butadienowo-styrenowych i akrylonitrylowych.
 • Dla układów destylacyjnych wielkotonażowych monomerów (np. styrenu, butadienu), jako środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery tzw. popcornu.
 • Aktywny preparat ochronny przed korozją i osadzaniem się kamienia kotłowego w systemach ciepłowniczych oraz jako skuteczny reduktor tlenu z wody w energetyce zawodowej.
 • Szybko sprawny wywoływacz w fotografii kolorowej oraz do fotografii rentgenowskiej.
 • Preparat pasywujący średnie i ciężkie paliwa w rafineriach przed procesami utleniania w czasie magazynowania.

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość
Close Menu

Nasza strona internetowa wykorzystuje małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”), a tym samym gromadzi informacje o Twojej wizycie w celu poprawnego działania, ulepszenia naszej witryny (poprzez analizę), wyświetlania treści w mediach społecznościowych i ewentualnie odpowiednich reklam. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Polityka prywatności.

Ustawienia ciasteczek

Poniżej możesz wybrać, na jakie rodzaje plików cookie zezwalasz na tej stronie. Kliknij przycisk „Zapisz ustawienia”, aby zapamiętać swój wybór.

NiezbędneNasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są konieczne, aby nasza strona internetowa działała poprawnie.

AnalityczneNasza strona internetowa wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i optymalizację jej działania.

SpołecznościoweNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takich jak YouTube czy FaceBook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweNasza strona internetowa umieszcza reklamowe pliki cookie, aby wyświetlać reklamy stron trzecich w oparciu o Twoje zainteresowania. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

PozostałeNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.