STRONA GŁÓWNA MAPA WITRYNY DRUKUJ   In PolishPolski In EnglishAngielski  
 
DJCHEM Chemicals Poland
Firma DJCHEM
   Firma

Fenton Pozwolenie zintegrowane Pozwolenie wodnoprawne

DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. należy do grona przedsiębiorstw mających całkowitą świadomość odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Na każdym etapie procesu pracujemy nad zredukowaniem wpływu naszej działalności na środowisko. Śledzimy postęp w tym zakresie poprzez cykliczne raportowanie kluczowych wskaźników środowiskowych.

Strategia DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. koncentruje się na rozwoju technologicznym i optymalizacji produkcji stawiając za priorytet symbiozę ze środowiskiem naturalnym. Wraz z nieustannym rozwojem nasze produkty są coraz lepsze i konkurencyjne, stawiając firmę na pozycji światowego lidera.

Instalacja produkcyjna w odniesieniu do wskaźników emisji do powietrza, zużycia wody, energii i podstawowych surowców, spełnia wymagania BAT - Najlepszej Dostępnej Techniki – NDT (BAT – Best Available Technique, ewentualnie: BATNEEC – Best Available Technique Not Exceeding Economically Justified Costs). Spółka działa zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością EN-ISO 9001:2008, a także stosuje właściwe metody zapewnienia bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi i zabezpieczenia środowiska przed potencjalnymi skutkami awarii.

DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. równomiernym stopniu realizuje zadania proekologiczne związane z poszczególnymi komponentami środowiska:
 1. Powietrze
  Wszystkie zbiorniki magazynowe i aparaty posiadają wewnątrz atmosferę azotu. Odgazy (emisje) ze wszystkich urządzeń oraz ze zbiorników magazynowych są kierowane najpierw poprzez skolektorowany układ rurociągów do systemu wymrażającego, gdzie w temperaturze -40°C następuje skroplenie większości substancji lotnych znajdujących się w odgazach. Po wymrożeniu, odgazy trafiają do skrubera, składającego się z dwóch zbiorników pionowych, w których poprzez system dysz rozpylany jest wodny roztwór kwasu siarkowego i wody.

  W wyniku pochłaniania powstają rozpuszczalne w wodzie sole amin. Zarówno aminy wykroplone w wymrażaczu jak i związane chemicznie w skruberze poddaje się oczyszczaniu i wykorzystuje ponownie w procesie produkcyjnym . Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na odzyskanie surowców z odgazów w postaci amin, a także eliminuje ich emisję do powietrza. Oczyszczony azot opuszczający instalację jest kontrolowany na zawartość substancji organicznych w Laboratorium Kontroli Jakości DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. oraz akredytowanych laboratoriach zewnętrznych.

 2. Wody procesowe
  Wszystkie wody procesowe poddawane są oczyszczaniu w instalacji Fentona. Metoda Fentona, jako jedna ze skuteczniejszych i dosyć tanich metod utylizacji różnego rodzaju odpadów, wykorzystuje wysoki potencjał utleniający rodników hydroksylowych, które tworzą się z nadtlenku wodoru w obecności niektórych katalizatorów. W trakcie procesu utylizowane odpady organiczne rozkładają się do dwutlenku węgla, wody i azotu. W procesie utylizacji wód procesowych ChZT obniża się do 300 – 500 mg O2/L.
  Największe zalety metody to:
  • niska temperatura prowadzenia procesu (ok. 70°C) a więc i małe zużycie energii,
  • otrzymywane ścieki nie zawierają substancji niebezpiecznych i są łatwo degradowalne w oczyszczalniach biologicznych.
  Niewątpliwą wadą tej metody jest wysoka korozyjność środowiska, w związku z tym do wykonania reaktora użyto specjalnych materiałów odpornych na korozję.
  Oczyszczone ścieki procesowe i bytowe przesyłane są do biologicznej oczyszczalni ścieków.

 3. Wody deszczowe
  Wody opadowe i roztopowe z dachów i niezabudowanego terenu zakładu ujmowane są siecią kanalizacji deszczowej i kierowane do basenu retencyjnego a następnie, poprzez roślinną oczyszczalnię ścieków opadowych zlokalizowaną w południowo-wschodniej części działki DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. do zbiornika bezodpływowego.

  Na poniższych fotografiach przedstawiono widok na oczyszczalnię i zbiornik bezodpływowy.
  RCHEM
  RCHEM
  W celu zmniejszenia zużycia wody na wszystkich instalacjach stosuje się zamknięte obiegi wody chłodzącej. Zakład wykorzystuje też własne źródła energii oraz cały czas modernizuje instalacje i procesy przez co w każdym kolejnym roku obniża zużycie gazu ziemnego i energii elektrycznej.

DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. postępuje zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o odpadach, dodatkowo Spółka wdrożyła własny Program Gospodarki Odpadami, który nakłada na personel obowiązek corocznego zwiększania współczynnika odzysku i recyklingu.
Copyright © 2014 DJCHEM CHEMICALS POLAND ul. Łukasiewicza 11a, 05-200 Wołomin, Polska tel: +48 (22) 787-63-46, E-mail: djchem@djchem.com.pl